ביטוח חבויות

ביטוח חבויות הוא אחד הביטוחים החשובים ונועד להגן על חברות, ארגונים, בתי עסק או בעלי מקצוע מפני נזקים העשויים להיגרם על ידם לצדדים שלישיים ו/או לעובדיהם כתוצאה מפעילות הקשורה בעיסוקם

פעולות נפוצות לשימושך

ביטוח חבויות

אחריות מקצועית

פוליסה המעניקה כיסוי במקרים של תביעות רשלנות מקצועית במסגרת מקצועו של המבוטח או משלח-ידו.

הכיסוי רלוונטי לתביעות אשר יוגשו לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל חובה מקצועית כלפי צד שלישי המתייחסות לנזק אשר נגרם בתום לב, כתוצאה מרשלנות, בין במעשה ובין במחדל, טעות או השמטה של המבוטח.

אחריות מעבידים

פוליסה המעניקה הגנה למעביד (מעל הביטוח הלאומי) במקרים של נזק גופני, נפשי או שכלי, מוות כתוצאה מתאונה או מחלה – לעובד, כאשר העובד הנו בשירותו של המבוטח, והנזק אירע תוך כדי או עקב עבודתו של העובד בעסק תקופת הביטוח.

חבות מוצר

פוליסה המעניקה כיסוי מפני נזקים אשר נגרמו על ידי מוצר/ים של בית העסק לאחר מכירתם.
הפוליסה מתייחסת לנזקי גוף ו/או נזקי רכוש בגינם הוגשו תביעות כנגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח.

צד ג’ עסקית מוסדית

פוליסה המעניקה כיסוי בגין אירוע פיזי תאונתי בלתי צפוי, הנובע ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת, שגרם ל:

א. נזק-גוף, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.

ב. נזק-פיזי הנגרם לרכוש המוחשי של הצד השלישי.

שימו לב: המידע המופיע הנו מידע כללי בלבד. פירוט מלא של הכיסויים הבסיסיים בפוליסה מופיעים בהרחבה בכל פוליסה ויש לעבור עליהם בקפידה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.