מידע על הקוד האתי

קוד אתי

1. תכליתו של הקוד האתי
האגודה דוגלת בתרבות עסקית נאותה של עובדיה ומנהליה במסגרת מילוי תפקידם באגודה. לפיכך, הוחלט על ידי ההנהלה ובאשור הועד המנהל, לנסח ולקבוע מערכת כללי התנהגות הנדרשים מנושאי המשרה באגודה ומעובדיה.
מערכת כללים זו, המכונה “קוד אתי”, מגבשת סטנדרטים המיועדים להביא ליצירת וקיום תרבות ארגונית וערכית, אשר הן תחזק את הקשר בין עובדי האגודה לבין עצמם והן תבסס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין האגודה לבין בעלי מניותיה, לקוחותיה, וכל הבאים עמה במגע (לרבות ספקים ונותני שירותים). הנהלת האגודה מאמינה כי הכללים הטמונים בקוד האתי נהוגים בידי עובדי האגודה ומנהליה מקדמת דנא, אך קיבוצם לתוך מסמך אחיד, בקוד האתי המובא להלן, יבהיר את הנושאים, ויוסיף לאמינות האגודה בקרב כל הבאים עמה במגע.
אנו מבהירים כי כל ההוראות והכללים בקוד זה חלים על עובדי האגודה ומנהליה.
הכללים חלים גם על חברי הועד המנהל, במסגרת פעילותם באגודה, ולא בהקשר לעיסוקיהם האחרים.
2. קיום הוראות הדין, נהלי וכללי האכיפה של האגודה
החוק מהווה “תנאי סף” (דברים שחייבים לבצע) והקוד האתי מהווה “תנאי רף” (כללי התנהגות שרוצים להקפיד עליהם).
מודגש כי כללי הקוד האתי אינם באים להחליף את הדינים, החוקים, נהלי העבודה והכללים המקצועיים החלים על האגודה ו/או מי מעובדיה. הקפדה על קיום הוראות אלו מהווה חלק בלתי נפרד מהקוד האתי.
עם זאת, במערכת הפנימית של האגודה, כללים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מכללי המשמעת החלים על כל העובדים. על כן, עובד שיימצא מפר את הכללים ייחשב כמי שהפר את המשמעת והאגודה תנקוט כנגדו באמצעים שתמצא לנכון בגין הפרה זו, בכפוף, כמובן, להוראות כל דין.
עובדי האגודה ומנהליה מחויבים לקיים את כל הדינים החלים עליהם ו/או על האגודה. על כל עובד ומנהל להכיר בכך שפעילות בלתי חוקית שלו בקשר לאגודה עלולה, לעיתים, להטיל אשמה גם על האגודה עצמה או על עובדים ונושאי משרה אחרים בה. לכן, חלה חובה של הימנעות מוחלטת מכל פעילות בלתי חוקית, קלה כחמורה, לרבות הפרות חוק הנראות בעיני העובד או המנהל כשוליות ומזעריות (כגון: הפרת זכויות יוצרים באמצעות האינטרנט, שינויי תאריכים ורישומים לא מדויקים בספרי התאגיד וכד’).
3. איסור על ניגוד עניינים
עובדי האגודה ונושאי המשרה בה אמורים לפעול ולקבל החלטות כאשר לנגד עיניהם אך ורק טובת האגודה. לפיכך, על העובד להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקידו באגודה לבין ענייניו האישים, שלו או של המקורבים אליו, או לבין תפקיד אחר שלו או של המקורבים אליו. על העובד למסור כל מידע הנוגע לחשש כאמור לניגוד עניינים באופן מיידי למנהלו. עובד שאמור לקבל החלטה ממנה הוא או מקורביו עשויים לצאת נשכרים, צריך להעביר את הסמכות לקבל את ההחלטה למנהלו. כמו כן, עליו להימנע מלקשור קשרים עסקיים פרטיים עם גורמים מסחריים הקשורים עם האגודה ושהינו מקיים עימם יחסים שוטפים מכוח עבודתו באגודה.
מובהר כי האיסור חל לא רק על מצב של ניגוד עניינים בפועל, אלא על כל מקרה של חשש לניגוד עניינים, דהיינו סיטואציות המצביעות על אפשרות של פגיעה ביכולתו לבצע את תפקידו כשלנגד עיניו אך ורק טובת האגודה.
האגודה תימנע מהעסקת קרובי משפחה. על העובד או נושא משרה באגודה להימנע מכל קשר עסקי, בשם האגודה, עם כל ספק, סוכן או נותן שרותים הקשור אליו בקשרי משפחה, אלא אם הצהיר ודיווח על כך לממונה הישיר שלו וקיבל אישור מפורש לזאת. כל הזמנה או תשלום הקשורה לאותו קרוב משפחה, יחתמו או יאושרו על ידי הממונה הישיר שלו.
4. איסור על ניצול הזדמנות עסקית של האגודה ואיסור תחרות עם האגודה
עובד או נושא משרה באגודה, ימנע מכל פעולה שיש בה פגיעה ו/או ניצול לרעה של הזדמנות עסקית ו/או כל פעולה שעשויה להוות תחרות עם האגודה. עליו לעשות שימוש במידע שמגיע לידיו במסגרת עבודתו באגודה רק לצרכים שלשמם הועבר אליו אותו מידע, ולא במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו ו/או לכל צד שלישי. ביחסים עם צדדים שלישיים הקשורים עם האגודה בקשרים עסקיים, על העובד לפעול תוך שמירה על טובת האגודה ועל האינטרסים שלה, וללא כל כוונה לנצל מידע, קשרים או כל הזדמנות עסקית אחרת לטובתו האישית.
כמו כן, על העובד או נושא המשרה להימנע מלנצל למטרותיו האישיות את המוניטין של האגודה או את נכסיה, לרבות סודות מסחריים, פטנטים, סימנים מסחריים, תוכנות עסקיות, תוכניות שיווק, בסיסי נתונים וכד’.
5. איסור קבלת טובות הנאה
על מנת להימנע מחשש לפיו שיקולים זרים מנחים את העובד או נושא המשרה באגודה במסגרת עבודתו, עליו להימנע מלקבל כסף, שווה כסף, שירות או כל טובת הנאה אחרת בגין פעולה הקשורה בעבודתו מגורמים העומדים בקשרים עסקיים עם האגודה או המעוניינים לעמוד בקשרים עסקיים עם האגודה, למעט מתנות עסקיות סמליות מקובלות אשר בשל ערכן הכספי הנמוך ניתן לסווגם במסגרת יחסי הציבור של מעניק המתנה.
6. ניצול מעמד לרעה
עובדי האגודה אשר הנם מנהלים או ממונים על עובדים אחרים, לא ינצלו מעמדם לרעה כלפי הכפופים להם בכל עניין אישי שאינו קשור לעבודה, לרבות ניצול והטרדה מינית כמשמעותם בחוק, ויימנעו מקבלת טובת הנאה כלשהי מהכפופים להם (כגון: ערבות כספית, הלוואה וכד’). עובדי האגודה גם לא ינצלו את מעמדם באגודה לקידום עניינים אישיים כלשהם שלהם או של מי מטעמם, ולא ישתמשו בשם האגודה או בתוארם באגודה לצורך פעילות כלשהי (פרטית או ציבורית) זולת עבודתם באגודה.
7. שמירה על סודיות
עובדי האגודה ונושאי המשרה בה מחוייבים לשמירה על סודיות המידע המועבר אליהם בתוקף תפקידם באגודה, לרבות מידע הנוגע למבוטחים, ספקים, עובדים אחרים, וכד’, המגיע אליהם מכל מקור שהוא. עובדי האגודה רשאים לעשות שימוש במידע האמור אך ורק לצרכים עבורם נמסר להם המידע, ובמידה הנדרשת בלבד. האמור אינו חל רק במקרים בהם הגילוי מאושר על ידי הגורמים המוסמכים, מחוייב מכוח הוראות החוק או בכל מקרה בו מדובר במידע שכבר ידוע ברבים.
עובדי האגודה יקפידו שלא לפרסם או לתת מידע כלשהו אודות האגודה לגורמי תקשורת כלשהם. כל מגע עם אמצעי תקשורת יוסדר דרך המנכ”ל או יו”ר האגודה או מי שימונה מטעמם.
הנחיה זו חלה על כל עובדי האגודה ונושאי המשרה בה, גם לאחר עזיבתם את האגודה.
8. הגנה על נכסי האגודה
עובדי האגודה ונושאי המשרה בה מצווים לשמור על נכסי האגודה ולהבטיח את השימוש הנאות בהם לצורך פעילותה העסקית של האגודה בלבד. על עובדי האגודה להשתמש בנכסי האגודה לצורכי האגודה ולמטרותיה בלבד וחל איסור לעשות בהם שימוש לצרכים פרטיים, למעט אם הדבר הותר במפורש בהסכם העסקה של העובד (כגון שימוש בכלי רכב או בטלפון נייד גם למטרות פרטיות, ככל ששימוש פרטי שכזה הותר בהסכם העסקה). עובדי האגודה ונושאי המשרה בה ישמרו על הרכוש שבאחריותם בתנאים הולמים, וינהגו בו בזהירות המתאימה, בחסכנות וביעילות.
9. מסחר הוגן
על עובדי האגודה ונושאי המשרה בה לנהוג באופן הוגן והגון במסגרת יחסיהם עם צדדים שלישיים, לרבות מבוטחים, ספקים, וסוכנים. הגינות זו נדרשת גם בכל הקשור במתחריה של האגודה. המידע העסקי הנדרש לפעילות האגודה יגיע לידי עובדי האגודה אך ורק באמצעים כשרים ועל פי חוק. אין להציג מצג מטעה של עובדות, לעשות שימוש לרעה במידע סודי, וכד’.
10. היוועצות עם הגורמים הרלוונטים באגודה
במקרים בהם קיים ספק בדבר ההחלטה שיש לקבל או דרך הפעולה שבה יש לנקוט, על העובד שצריך לקבל את ההחלטה להתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים באגודה, בין אם מדובר בממונים עליו ובין אם מדובר בגורם המקצועי הרלוונטי.
11. עיסוקים נוספים
עובדי האגודה יימנעו מכל פעילות שאינה קשורה בעבודתם, בזמן העבודה, בין אם פעילות כזו מזכה בתגמול כלשהו ובין אם לאו, בין אם המדובר בפעילות פרטית ובין ציבורית, והכל אלא אם קיבל העובד את אישור הממונה עליו, מראש ובכתב.
12. האצלת ושימוש בסמכויות
האצלת סמכויות בין עובדי האגודה תעשה בצורה מפורשת ותקינה, בהתאם לנהלי האגודה. על מאציל הסמכות לדאוג שההאצלה תהיה על בסיס עסקי ולא קשר אישי, הן מבחינת הגורם אליו הואצלה הסמכות והן מבחינת היקף האצלת הסמכות. האצלת הסמכויות אינה גורעת מאחריותו של העובד המאציל, ועליו לקיים פיקוח שוטף על הנאצל.
על העובדים למלא אחר הוראות העבודה של הממונים עליהם (בכפוף להוראות כל דין ולהוראות קוד זה), הן בהקשר של התנהגות, הן בהקשר של שיטות עבודה, הן בהקשר של סדרי עדיפויות בעבודה והן בהקשר של קשר ודיווח לצדדים שלישיים (לקוחות וסוכנים). מנהלים יימנעו מלתת הוראות לעובדים שאינם בכפיפות ישירה אליהם, ויפנו בקשות המיוחסות לעובדים שאינם תחת כפיפותם דרך המנהל האחראי עליהם. עובדים ומנהלים לא ייקחו בשם האגודה כל התחייבות או מצג כלפי גורם חיצוני, אלא בהתאם להרשאות וזכויות החתימה באגודה.
13. כללי ההתנהגות ושרות במהלך העבודה
על העובדים ונושאי המשרה באגודה לזכור בכל עת כי לקוחות האגודה הינם בסיס קיומנו. עליהם להקפיד על רמת שרות אישית ואדיבה בכל מגע איתם, ולהיות קשובים לצרכיהם.
עובדי האגודה ונושאי המשרה בה ישמרו על כללי הבטיחות בעבודה, יבצעו את חובותיהם בהתאם לשיקול דעתם המקצועי בלבד, ישמרו על הופעה ייצוגית ההולמת את מעמדם ותפקידם ויתייחסו בכבוד לעמיתיהם תוך שיתוף פעולה עמם.
בזמן העבודה עובדי האגודה ונושאי המשרה בה ינהגו בכבוד, בנאמנות וביושר כלפי הזולת, ויימנעו מפעולות או הצהרות העולבות בדת, קהילה, גזע, מין או קבוצה אתנית. עובדים הנושאים ונותנים ישירות עם הציבור, יפעלו בנימוס ובכבוד, ללא משוא פנים, תוך שאיפה לשרת את הציבור הרלבנטי בצורה הנעימה והטובה ביותר.
14. דווח על מידע מהותי והפרת הוראות
על כל עובד או נושא משרה באגודה להביא לידיעת הממונים עליו כל מידע אשר הגיע לידיו, אשר משפיע או עלול להשפיע על הדיווחים הציבוריים בהם חבה האגודה.
העובדים ונושאי משרה באגודה ידווחו לממונה האמור בסעיף 15 להלן אם קיים לדעתם חשש להפרת הוראות כל דין או הוראות הקוד האתי על ידי מי מעובדי האגודה או נושאי המשרה בה, לרבות כל עניין הכרוך בתרמית בה מעורב עובד או נושא משרה אחר באגודה, בין אם התרמית מהותית ובין אם לאו, בין אם בתחום הכספים, החשבונאות, הדיווח, ובין אם בכל תחום אחר. האגודה תטפל בדיווחים כאמור בחשאיות המירבית, תוך הגנה על העובד/נושא המשרה המדווח מכל התנכלות או פגיעה, כנדרש על פי חוק. מאידך יובהר, כי המדווח דיווח כוזב ביודעין (למשל מתוך מטרה לפגוע בעובד אחר) יהיה כפוף לסנקציות משמעתיות חמורות מצד האגודה.
15. קיום הוראות הקוד האתי
הנהלת האגודה, באשור הועד המנהל, קבעה כי הממונה על הפעלת ויישום הוראות הקוד האתי באגודה יהיה הממונה על פניות הציבור באגודה. הממונה עומד לרשות אנשי האגודה בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי.
עם אימוץ הקוד האתי באגודה, תהווה כל הפרה של כללי הקוד, הפרת משמעת (וזאת, מבלי לגרוע מנפקויות נוספות של ההפרה, אזרחיות או פליליות, כאשר הדבר כרוך בהפרת חובה חוקית).