פתרונות מותאמים אישית

ביטוח חבויות בקיבוץ נועד לספק פתרונות כיסויים עבור המשק וניהולו, בתי העסק השונים בקיבוץ וחברי הקיבוץ העובדים ומנהלים את עסקי המשק. ביטוח חבויות מספק הגנה מפני נזקים לעובדים, מנהלים, תוצרי המשק ועסקאות הקשורות במשק

פעולות נפוצות לשימושך

ביטוח חבויות

חבות מוצר

פוליסה המעניקה כיסוי עבור נזקים אשר נגרמו על ידי מוצר/ים של בית העסק לאחר מכירתם. 
הפוליסה מתייחסת לנזקי גוף ו/או נזקי רכוש בגינם הוגשו תביעות כנגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח.

אחריות מקצועית

פוליסה המעניקה כיסוי במקרים של תביעות רשלנות מקצועית במסגרת מקצועו של המבוטח או משלח-ידו. 
הכיסוי מתייחס לתביעות אשר יוגשו לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל חובה מקצועית כלפי צד שלישי המתייחסות לנזק אשר נגרם בתום לב, כתוצאה מרשלנות, בין במעשה ובין במחדל, טעות או השמטה של המבוטח.

אחריות מעבידים

פוליסה המעניקה הגנה למעביד (מעל ביטוח לאומי) במקרים של נזק גופני, נפשי או שכלי, מוות, כתוצאה מתאונה או מחלה – לעובד, וזה כאשר העובד הנו בשירותו של המבוטח, והנזק אירע תוך כדי או עקב עבודתו של העובד בעסק בתקופת הביטוח.

דירקטורים ונושאי משרה בקיבוץ

פוליסה המעניקה כיסוי לתביעה על מעשה שלא כדין במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור או כנושא משרה בחברה.
הכיסוי מתייחס לתביעה שהוגשה לראשונה כנגד נושא המשרה, במהלך תקופת הביטוח, ודווחה לגוף המבטח בתוך תקופת הביטוח או עד 90 ימים מסיומה.

פוליסת צד ג’ משק וגידולי שדה

פוליסה המעניקה כיסוי לקיבוץ בגין חבותו על פי דין בשל אירוע תאונתי בלתי צפוי, שגרם נזק לצד שלישי

  1. נזק-גוף, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.
  2. נזק-פיזי הנגרם לרכוש המוחשי של הצד השלישי.

בנוסף ישפה המבטח את הקיבוץ בגין הוצאות המשפט הסבירות, שייעשו בהסכמתו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח, וזאת אף מעל לגבולות האחריות.

צד ג’ עסקית מוסדית

פוליסה המעניקה כיסוי בגין אירוע תאונתי בלתי צפוי, הנובע ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת, שגרם ל:

  1. נזק-גוף, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.
  2. נזק-פיזי הנגרם לרכוש המוחשי של הצד השלישי. 

שימו לב: המידע המופיע הנו מידע כללי בלבד. פירוט מלא של הכיסויים הבסיסיים בפוליסה מופיעים בהרחבה בכל פוליסה ויש לעבור עליהם בקפידה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.