ביטוח חיים

הסבר על הפוליסה

הודעה על מכירת עסקי ביטוח חיים

תאריך: 14 ביוני 2020

נמסרת בזאת הודעה, כי על פי הסכם בין ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע”מ (להלן: “ביטוח חקלאי”) ומנורה מבטחים ביטוח בע”מ (להלן: “מנורה”) הועברה כל פעילותה (זכויות והתחייבויות) של ביטוח חקלאי בתחום ביטוח חיים – ריסק מוות (לרבות מוות מתאונה וריסק משכנתא) למנורה.

מועד ביצוע העברת הפעילות כאמור חל ביום 11.06.2020. באותו המועד נכנסה מנורה בנעלי ביטוח חקלאי לעניין המוצרים (פוליסות) המפורטים בטבלה שלהלן, למעט לגבי פוליסות שבוטלו ולמעט במקרה בו מקרה הביטוח על פי הפוליסות אירע עד ליום 31.12.2019.

כן מובהר, כי עם העברת הפעילות כאמור הועברו לבעלות מנורה פריטי המידע הכלולים במאגרי המידע של ביטוח חקלאי בתחום ביטוח חיים – ריסק מוות (באופן בו פריטים אלו שוכפלו והם נשמרים גם בבעלות ביטוח חקלאי).

יובהר, כי מנורה (החברה הקולטת) התחייבה, כי זכויות המבוטחים ובעלי הפוליסות לא ייפגעו כתוצאה מההעברה. כן יובהר, כי סוכני הביטוח הקיימים ימשיכו לטפל במבוטחים כפי שהיה טרם ההעברה.

שמות המוצרים המועברים ומספרם המזהה במערכת אותות:

ערבות לחיים

1806

ערבות לחיים “משכנתא בזוג”

7634

ערבות לחיים “משכנתא ליחיד”

11486

ביטוח נוסף למקרה מוות מתאונה

9934

 

מידע אודות מנורה:

שם: מנורה מבטחים ביטוח בע”מ

מס’ מזהה: ח.פ. 52-004254-0

כתובת אתר האינטרנט: https://www.menoramivt.co.il

מס’ טלפון: 2000*

מס’ פקס: 03-7602746

כתובת דוא”ל לפניות: moked-life@menora.co.il