ביטוח אלמנטרי פרט ועסקי קצת אחרת

מאת עו"ד ליטל ענבר, סמנכ"לית ומנהלת האגף לביטוח כללי, ביטוח חקלאי

הצצה לעולם ביטוחי הקיבוצים והתעשייה הקיבוצית

ביטוח חקלאי עוסקת בתחום הביטוח הכללי באופן בלעדי תוך התמקדות באוכלוסייה ובתעשייה הקיבוצית. בהקשר זה, יש לציין, כי אוכלוסיית הקיבוצים מהווה אמנם פחות מ 2% מאוכלוסיית מדינת ישראל, אולם תפוקת התעשייה הקיבוצית גבוהה באופן יחסי ומהווה למעשה יותר מ- 9% מכלל תפוקת התעשייה הישראלית. עיקר הפעילות מרוכז בשלושה ענפים: פלסטיקה וגומי, מזון ומשקאות, מתכת ומכונות. מדובר בעיקר בעסקים גדולים עם היקפי פעילות משמעותיים בארץ ובעולם. לצד הפעילות העסקית הקיימת בקיבוצים, לאורך השנים מתרחשים במרביתם שינויים משמעותיים שעיקרם תהליכי הפרטה, שינויים אלו מייצרים בין היתר צורך בהתאמת פתרונות ביטוח ההולמים את המציאות החדשה. לאור גודלה ומורכבותה של התעשייה, כמו גם צרכי הקיבוצים עצמם, עיקר הפעילות הביטוחית של ביטוח חקלאי מתמקדת בתחום הביטוח העסקי כאשר לצד כל אלה, הולך וגדל גם הצורך בביטוחי פרט.

הצרכים הייחודיים של הקיבוצים: בעולם הביטוח, ניתן לדבר על ביטוח קיבוצים כביטוח של מגה-עסקים. למעשה, כל קיבוץ הוא עסק מורכב הכולל בעלי תפקידים (מנכ”ל וכן נושאי משרה בתחומים שונים(, מבנים רבים) מבנים עסקיים, מחסנים, דירות מגורים ועוד(, ענפי פעילות מגוונים )רפתות, לולים, מטעים ועוד(, אתרי פנאי ובילוי )חופי רחצה, נחלים, פארקים שונים ועוד(, ועוד. מטבע הדברים, כלל הפעילות מתבצעת לצד חיי הקהילה והחינוך השוררים במקום. פעילות רחבה זו, מהווה, כמובן, קרקע פורייה גם לתביעות ולסיכונים שונים, ומצריכה התאמה מדויקת של הביטוח לצרכי הקבוצים. כאשר תמונת המצב של האתגרים העיקריים פוגשת את השינויים רחבי ההיקף שחלו בשנים האחרונות בתחומי הביטוח המשיקים לפעילות הקיבוצים, ובפרט בתחום הביטוח העסקי, נוצרים אתגרים משמעותיים.

האתגרים העיקריים שעומדים בפני הקיבוצים והתעשייה הקיבוצית:

הצורך בהתאמת מערכי הביטוח לקיבוץ המתפתח ופיתוח מוצרי הפרט – צורך זה נובע ממבנה הקיבוצים שהתפתח לאורך השנים והצריך התאמת הביטוח והטיפול בתביעות לזיקות המשתנות.

התמודדות עם תעשייה מורכבת ועתירת סיכון כמו גם עם אתגרים בתחומי החבויות – מטבע הדברים, הקיבוץ מהווה מארג אנשים אשר לרוב תלויים זה בזה כמעט בכל אורחות חייהם: תחזוקת הבתים, נכסי הקיבוץ המשמשים את החברים לפעילויות שונות, אתרי הפנאי והבילוי, החינוך, כל אלו מתנקזים לרוב לתחום אחריות הנהלת הקיבוץ ומהווים קרקע פורייה לתביעות מורכבות אשר מגיעות לפתחיהם. זאת ועוד, במקרים רבים נחשבת התעשייה הקיבוצית לתעשייה עתירת סיכון ומרובת תביעות, דבר המעורר אתגרים ביטוחיים. יש לציין כי ההתמחות שלנו בתחומים אלה יצרה יכולת משמעותית להשגת פתרונות ביטוחיים גם במקרים מורכבים.

השינויים שחלו בתחום הביטוח העסקי והשפעתם על הקיבוצים ו ה ת ע ש י י ה הקיבוצית: מן הפרט אל הכלל: אם נתנתק רגע מההסתכלות הנקודתית על הקיבוצים והתעשייה הקיבוצית ונבחן את תחום הביטוח העסקי בכללותו, נראה כי תחום זה השתנה בשנים האחרונות, כמעט לבלי היכר הן בהיבטים החיתומיים והן בכל הקשור לטיפול בתביעות. אותם שינויים החלו, בעיקר, בשלב בו הפכו ביטוחי עסקים קטנים ובינוניים ) ,)SME וביטוחי “נישות” מסוימות )כגון: משרדים, חנויות, מכוני כושר, קוסמטיקה ועוד(, ל”מוצרי מדף” אשר מגיעים אל הסוכן והמשתמש כמוצר סגור כמעט ללא יכולת לבצע שינויים. בחלק מהחברות, עברו מוצרים אלו למסלולים ירוקים, דיגיטליים, ולאחריות תחום ביטוח בפרט, בשל הדמיון הקיים בין המוצרים. עוד ניתן היה לראות, כי ההתעסקות שהייתה בעבר עם אישורי הביטוח, הלכה ופחתה בשל חוזר הפיקוח שהוצא בהקשר זה, וכך גם ההתעסקות בשינויים שוטפים אשר נבעו מהעשייה העסקית היום-יומית. אחד השינויים המשמעותיים ביותר שחלו, הוא התמעטות מגוון הפתרונות הקיימים בשוק הישראלי עבור עסקים גדולים ו/או מורכבים, והצורך של אותם עסקים לחפש פתרונות בחו”ל. בהיבט זה, של השינויים שחלו, העיסוק בביטוח קיבוצים ותעשייה קיבוצית, הצריך התמקצעות מיוחדת, תוך התאמת מוצרי הביטוח לצרכים הייחודיים של הקיבוצים. בהקשר זה, יש לציין כי קיימים כיום מודלים קיבוציים שונים ומגוונים, כל קיבוץ מתנהל באופן ייחודי ומעט שונה מהקיבוצים האחרים, הן בהיבטים של תצורת הניהול והן בהיבטים נוספים כגון חיי הקהילה, מעורבות הקיבוץ עם תושבי ההרחבות השונות, מעורבות בתעשייה ועוד. מכאן כי הצרכים מגוונים מאוד וכך גם סוגי הפתרונות שניתן להציע.

גם בתחום התביעות ניתן לראות שינויים משמעותיים: בשוק ניתן לראות גידול בכמות התביעות וכן החמרה של בתי המשפט בתפיסת האחריות של גופים גדולים אל מול ניזוקים. לצד זאת, גם חברות הביטוח החלו לבחון את התביעות בדקדקנות ולא פעם לדחות תביעות ולגרור את המבוטחים למו”מ מורכבים ולעיתים אף לבתי-משפט. בכל הקשור לטיפול בתביעות קיבוצים, נדרשת הבנה מעמיקה של הזיקות השונות והקשרים בין הגורמים המעורבים בכל מקרה. לא פעם, הקיבוץ נתבע כאשר אין לו זיקה ישירה לאירוע ביטוחי הקיבוצים והתעשייה הקיבוצית מהווים חלק משמעותי בתחום הביטוח האלמנטרי, פרט ועסקי, ומצריכים התאמות שונות, הן בהיבט של מוצרי הביטוח והן בתהליכי הטיפול בתביעות ו/או לנזק, ויש לאתר את הגורמים והמבטחים הרלוונטיים ולדאוג לכך כי האחריות תוטל על הגורמים הנכונים. לצורך כך, נדרשת היכרות מעמיקה עם הקיבוצים והבנת המודלים השונים בהם הם פועלים. היכולת של מבטח לייצג נאמנה את הקיבוץ היא קריטית בין היתר לאור השפעות הרוחב שעשויות להיות ממקרה אחד שישפיע על כלל הקיבוצים ו/או על ככל התעשייה הקיבוצית.

הפעילות שלנו מעבר לתחומי הקיבוצים: היכולות והמומחיות שצברנו לאורך השנים הובילו אותנו בביטוח חקלאי לפנות גם לאוכלוסיות אחרות ומגוונות ולייצר מגוון מוצרי פרט ייעודיים המותאמים הן לאוכלוסייה הקיבוצית והן לכלל האוכלוסייה. פתרונות ביטוחיים אלו משווקים דרך סוכני ביטוח. ביטוחים אלו מכילים יתרונות משמעותיים ובעיקר מנגנוני חיתום גמישים אשר יכולים לתת מענה גם לצרכים ייחודיים שאינם בגדר הסטנדרט. למעשה, ביטוח חקלאי מהווה כיום מעין חברת בוטיק אשר מספקת מענה ביטוחי מגוון, ממוקד פרט, למאות סוכני ביטוח. היתרון העיקרי הוא היכולת לתת מענה אישי ומותאם תוך הבאת ערך מוסף.

חדשנות ודיגיטציה: לצד ההתפתחות שחלה במגוון המוצרים, אנו משקיעים לא מעט גם בתהליכי חדשנות ודיגיטציה ופיתוח מוצרים חדשים בכדי להעשיר את מעטפת המוצרים תוך שאיפה לתת פתרונות למגוון הצרכים המשתנים, הן בקרב אוכלוסיית הקיבוצים והן בקרב האוכלוסייה הכללית. בהקשר זה, השקנו לאחרונה את ביטוח סייבר+, ביטוח סייבר שנועד לתת מענה לצורך בהגנה אישית על המכשירים הסלולריים והמחשבים הניידים של הפרט והמשפחה. מוצר זה נמכר באופן דיגיטלי )משלב ההצעה ועד הפקת הפוליסה( וכולל מגוון כיסויים ייחודיים.

פנינו לאן? על רקע השינויים שחלו, ניכר כי החברות הפעילות בתחומי הביטוח האלמנטרי המשתנה נדרשו לבצע התאמות שונות ובכלל כך לגייס אנשי מקצוע מתאימים ולפתח מומחיות בעולם החדש. בתוך כך, ביטוח חקלאי התמקדה בתחום הקיבוצים והתעשייה הקיבוצית. בהקשר זה, יש לציין כי ביטוח חקלאי קיימת מזה כ- 85 שנים תוך היכרות מעמיקה עם עולם זה, ומטרתה העיקרית היא לספק פתרונות ביטוחיים ארוכי טווח לקיבוצים. זוהי מטרה ייחודית ושונה בנוף חברות הביטוח, אשר מטרתן העיקרית הינה להשיא רווח לבעליהן. מטרה נוספת הינה גידול בתחום ביטוחי הפרט תוך הדגשת הערך המוסף של ביטוח חקלאי בתחום זה לאור המומחיות הייחודית שצברה. תפיסת עולם זו, של הבטחת ביטוח ארוך טווח, מחייבת פיתוח מתמיד של פתרונות ביטוחיים שיתאימו ללקוחות מצד אחד, ושיאפשרו המשך רווחיות מצד שני.